-->

REGULAMIN KONKURSU "JA, DIABLICA

Regulamin Konkursu

„Ja, diablica”
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Ja, diablica” zwanego w dalszej części dokumentu „Konkursem”.


Art. 1. Organizator i cel konkursu
Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu (strona abc-un.blogspot.coml). Konkurs organizuje 121 PR – Justyna Dzieduszycka-Jędrach (dalej zwana w dokumencie „Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Francuskiej 52/15, nr ewidencji gospodarczej: 419247 na zlecenie Wydawnictwa W.A.B. Celem Konkursu jest promocja książki „ Ja, Diablica” Dagmary Półtorak” Katarzyny Bereniki Miszczak.

Art. 2 Czas trwania konkursu
Konkurs będzie przebiegać od dnia 30 września 2010 r. do dnia 14 października 2010 r. (do godziny 23:59) włącznie.

Art. 3. Uczestnictwo w konkursie
 1. Konkurs organizuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej www.abc-un.blogspot.com
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą:
  a. pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin
  (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, w tym przyrodnie)
  b. osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
  c. pracownicy lub współpracownicy Wydawnictwa W.A.B. oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 4. Jedna osoba może uczestniczyć w Konkursie wielokrotnie z tym, ze nagrodę może wygrać jeden raz
 5. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w konkursie.

Art. 4. Zasady udziału w Konkursie
Do udziału w Konkursie konieczne jest posiadanie aktywnego konta na portalu abc-un.blogspot.coml i nadesłanie pracy konkursowej, polegającej na napisaniu pracy na temat „Jakie cechy powinna wg Ciebie posiadać prawdziwa diablica. Odpowiedź uzasadnij”. Zgłoszeń należy dokonywać na blogu abc-un.blogspot.coml pod specjalnym wpisem konkursowym. Zwycięzcami zostaje 8 zarejestrowanych uczestników, których prace zostaną uznane za najciekawsze przez Jury konkursowe.

 1. Jeden Uczestnik może posługiwać się tylko jednym kontem e-mail i jednym Nickiem na blogu.
 2. Zabronione jest nadsyłanie prac naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo oraz dobre obyczaje. Zabrania się umieszczania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
 3. Do rozstrzygnięcia Konkursu dopuszczone zostają wyłącznie poprawne zgłoszenia zawierające pracę konkursową nadesłane przez Uczestników przy pomocy bloga na stronie abc-un.blogspot.com w czasie trwania Konkursu tj. od dnia 30 września 2010 r. do dnia 14 października 2010 r.
 4. O wygranej decyduje Jury konkursowe.

Art. 5. Jury Konkursowe i zasady przyznawania nagród
 1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora w składzie: Justyna Dzieduszycka-Jędrach, Anita, Stani, Anna Malczewska
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Jury najpóźniej dnia 18 października 2010 r. w siedzibie Organizatora,
 3. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 18 października 2010 r. do godziny 17.00 – osoby wygrywające zostaną poinformowane o wygranej za pomocną prywatnej wiadomości PW na abcun.blogspot.com lub e-maila. Wyniki zostaną także podane na blogu abc-un.blogspot.com.
 4. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie laureata Konkursu, np. w przypadku braku zgłoszeń konkursowych Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania Nagrody. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.

Art. 6. Nagroda
 1. Nagrody przewidziane w Konkursie ufundowało Wydawnictwo W.A.B. z siedzibą w Warszawie.
 2. Nagrodami w konkursie jest 8 egzemplarzy powieści Katarzyny Bereniki Miszczuk„ Ja, diablica”
 3. Informacja o Nagrodzie w Konkursie będzie dostępna na Stronie abc-un.blogspot.com
 4. Laureatowi przysługuje prawo do jednej Nagrody.


Art. 7. Przyznawanie Nagrody
 1. Organizator po wyłonieniu Laureata Konkursu zawiadomi Laureata – wysyłając wiadomość prywatną w serwisie www.abc-un.blogspot.com. Laureat zostanie poproszony o poświadczenie gotowości objęcia nagrody w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej na przesłany w treści wiadomości adres mailowy. W przypadku nieotrzymania poświadczenia przesłanego na prywatna skrzynkę przez Laureata we wskazanym powyżej terminie Jury wyłoni na kolejnym posiedzeniu następnego laureata.
 2. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Uczestnika na adres e-mail Organizatora w terminie do 7 dni od momentu otrzymania wiadomości zawiadamiającej o wygranej, danych adresowych, pod które ma być dostarczona przesyłka z nagrodą. Organizator nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych, dane zostaną wykorzystane jednorazowo do wysłania nagrody, po czym zostaną usunięte.
 3. O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie zawiadomiony najpóźniej w terminie do 5 dni od momentu przyznania przez Jury Nagrody.
 4. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
 5. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę ani zamiany jej na inną nagrodę.
 6. Odpowiedzialność za wady fizyczne nagród ponosi producent.


Art. 8. Wręczanie nagród i zasady opodatkowania
 1. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi Pocztą Polską (przesyłka polecona) w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania od Laureata potwierdzenia chęci odbioru nagrody i przesłania danych adresowych, na które ma zostać wysłana nagroda.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę polską przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

Art. 9. Roszczenia i reklamacje
 1. Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy szczególnego postanowienia niniejszego regulaminu, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi do dnia 30 listopada 2010 roku, pod rygorem wygaśnięcia.
 2. Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem
 3. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: biuro@121pr.pl
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

Art. 10. Postanowienia końcowe
 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.
 3. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 5. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora:
ul. Francuska 52 lok. 15,
03-905 Warszawa
oraz w Internecie na stronie
abc-un.blogspot.com.

1 komentarz:

 1. diablica , nie koniecznie musisz wyglądać jak ona , bądź stanowcza , podstępna , naucz się manipulować ludźmi .
  Wredna , mściwa .


  jak Ci się podoba to gg:6861341

  OdpowiedzUsuń